خانواده,بهبودی مان در NA,زندگی توأم با پاکی,خودداری از مصرف مواد

خانواده

برای آن دسته از ما که سابقه الگوهای طولانی در روابط دردناك را داریم، وقتی به روابط متعدد, دراز مدت و محبت آمیزی که در انجمن داریم توجه می کنیم, متعجب می شویم. عشق مانند هاله ای پنهانی ما را در بر میگیرد. خانواده,بهبودی مان در NA,زندگی توأم با پاکی,خودداری از مصرف موادواقعیت زندگی در این است که عشق و حضور غیر قابل انكارش، کار خود را بی سر و صدا به انجام میرساند و زخم های مان را که هیچ چیز دیگری قادر به التیام دادن آنها نمی باشد, تسکین می دهد. ... ادامه مطلب