من دارم چه کسی می شوم ؟

در ابتدای ورود به برنامه، راهنمایم این قول را به من داد که اگر اصول برنامه را دنبال کنم، وسوسه ام کمرنگ خواهد شد و این اتفاق افتاد، بله، من همیشه یک معتاد خواهم بود و هنوز هم بعضی اوقات مورد هدف بیماریم قرار می گیرم، اما اکنون ابزاری برای مقابله با آن دارم که توسط آن ها وسوسه روزانه و ساعتی ام پشت سر گذاشته شده است. ... ادامه مطلب