زندان تیمارستان مرگ

هر چیزی را که می گفتم هرگز انجام نمی دهم، معمولاً انجام میدادم من دروغ میگفتم کلک میزنم و دزدی می کردم تقریباً به طور مرتب دستگیر می‌شدم و در نهایت هم محکوم به حبس ابد شدم. مصرف ما می تواند در هر سنی شروع شده باشد. پیشرفت در مصرف برای ما به زندان تیمارستان و یا مرگ منتهی می شود. وقتی دقیق تر شدیم متوجه شدیم اعتیاد با زندگی ما چه کرده بود. ... ادامه مطلب