زمان درست، مکان درست

من سپاسگزارم که فرصت ورود به مراکز بانوان به ما داده شده است و من توانستم به واسطه ی روزهای آموزش  H&I، در زمان و مکانی درست و در مواقع ضروری و در هنگامی که به من نیاز بود، در خدمت انجمن باشم، و من همچنان با تمام وجود، منتظر فرصت خدمت در کمیته زندان ها و بیمارستان ها خواهم بود . ... ادامه مطلب