زدودن دلیل تراشی از بهبودی,فقط برای امروز 16 اسفند,روش های کهنه معتاد,خودفریبی معتاد,برههای بهبودی

زدودن دلیل تراشی از بهبودی (فقط برای امروز 16 اسفند)

فقط برای امروز : نمی توانم قدمها را کار کنم و به خودفریبی نیز ادامه دهم، فکر خود درباره دلیل تراشی ها را بررسی می کنم، آنها را برای راهنمای خود آشکار می کنم و از آنها رهایی می یابم. ... ادامه مطلب