آنچه ما میخواهیم,درهم ريختگی های اعتياد فعال,روی درخت بهبودی,وسوسه و اجبار

آنچه ما میخواهیم

این میتواند از يك عضو تا عضو دیگر و از يك مقطع تا مقطع دیگر از زندگیمان بسیار متفاوت به نظر بیاید. رفتاری که در اوائل بهبودی با آن راحت بوديم ممكن است در آينده قابل تفکر هم نباشد؛ یا ممکن است بعد از سالها پاکی، برای اولین بار چنان تجربه ای از آزادی به دست میاوریم که هرگز در اوائل تجربه نکرده بوديم ، كاملا منطقی است که رفتار ما بر اساس نیازمان، خواسته هایمان و یا میل شدیدمان تغییر کند، نکته مهم این است که در مورد آن باخودمان شفاف باشيم . ... ادامه مطلب