روز راهنما 11 آذرماه 1399

کتاب راهنما رهجو را در جلسات تان همراه با خانواده های راهنما و رهجویی و یا در دورهمی هایتان با دوستان بهبودی بخوانید.در جلساتی حضور پیدا کنید که سخنرانان درباره رابطه راهنما و رهجو مشارکت می کنند.رویدادی که در آن پدر خوانده و مادر خوانده ها همراه با فرزندخوانده ها شرکت داشته باشند برگزار کنید. ... ادامه مطلب