روز جهانی اتحاد

روز جهانی اتحاد

ما نیرو، شهامت و افتخارمان را از اتحاد NA دریافت می کنیم.

اتحاد ما ضامن قدرت و کلید بقای ماست و فقط یک احساس خشک و خالی نیست

بلکه اراده ای است که به اعمال و رفتار ما سمت وسو می دهد .

... ادامه مطلب