ارتباط قدم دوازده، سنت دوازده و مفهوم دوازده,آرامش بهبودی,تأیید طلبی معتاد,روح سنت ها,حائل بیماری اعتیاد

ارتباط قدم دوازده، سنت دوازده و مفهوم دوازده

رابطه قدم دوازده سنت دوازده و مفهوم دوازده همان رابطه بین جسم، فکر و روح است پس اگر بتوانم با خلوص نیت خدمت کنم از لحاظ روحی غنی شده و در این صورت می توانم از لحاظ فکری منسجم تر عمل کرده و آنگاه خواهم توانست اصول روحانی انجمن معتادان "گمنام را به غرایض شخصی و شخصیت ها ترجیح دهم ... ادامه مطلب