روحانیت در عمل,فرصت بهبودی,سنگ زیر بنای بهبودی,سفری جدید بهبودی,تعهد به معتادان گمنام

روحانیت در عمل

بعضی اوقات انجام ندادن هیچ کاری، می تواند روحانی ترین کاری باشد که انجام می دهیم. زیرا می تواند ما را از اینکه در آینده مجبور به جبران خسارت شویم، باز دارد و در ضمن به ما زمان کافی میدهد تا خواهان راهنمایی از نیروی برترمان شویم. ما می توانیم احساسات مان را تجربه کنیم بدون اینکه توسط آنها تسخیر شویم. خنده و نشاط همان قدر روحانی هستند، که دعا و خدمت. به قول معروف، روشن فکری و روشن نگری با نشاط و سرزندگی ما شروع می شود. ... ادامه مطلب