روحانیت، قابل اجرا است,یک راه جدید در NA,شخصیت یکپارچه NA,افراط و تفریط اعتیاد

روحانیت، قابل اجرا است

خیلی خوب بود اگر این حرفها واقعیت داشت، اما بهبودی داستان شاه پریان نیست. زمانی که چیزی یا کسی را از دست میدهیم، زمانی که خبری به ما می رسد که اصلا نمی خواستیم بشنویم یا با شرایطی روبرو می شویم که حاضر بودیم همه چیزمان را بدهیم تا آن را تجربه نکنیم، نباید فکر کنیم که روحانیت برای ما کار نمی کند. در واقع اینگونه شرایط است که در آن می توان روحانیت را با تمام قدرتش مشاهده کرد. عکس العمل ما در برابر رویدادها و برداشت ما از نقش مان در آنها، متناسب تر و شایسته تر می شود. ما می توانیم نسبت به اتفاقات عکس العمل بدون افراط و تفریط نشان دهیم. ما می توانیم در زمان حال زندگی کنیم. ... ادامه مطلب