روابط,فقط برای امروز 24 اسفند,شروع بهبودی معتاد,شخصیت اصلی معتاد,ابزار ترازنامه

روابط (فقط برای امروز 24 اسفند)

البته این کمترین چیزی است که می توان گفت! به خصوص سال ها پس از شروع بهبودی ، کل ترازنامه های ما ممکن است بر روابط ما با دیگران تمرکز یابد، زندگی ما از روابط ما با عزیزان، دوستان، همکاران، بچه ها و سایر افرادی که با آنها در تماس هستیم، پر شده است، نگاهی به این روابط می تواند چیزهای زیادی درباره شخصیت اصلی مان به ما بگوید. ... ادامه مطلب