پر و بال روابط (بهبودی و لغزش)

هر چند در آن زمان من 17سال پاکی داشتم ،بنابراین نوبت من بود 14 ساعت رانندگی کنم تا همانطور که او دست مرا گرفته بود من هم دست او را بگیرم، اما او قرار نبود باشد، او یک پیام فرستاد، که خسته شده و بیش از حد الکل و قرص خورده اوردوز کرد و مرد. ... ادامه مطلب