با ما باش و همیشه باش,روزهای پاکی,رهجو 12 قدمی,لغزش معتاد,اعتیاد و NA

با ما باش و همیشه باش

من هم از یک زندگی نکبت بار و پر از شکست و تلخی وارد انجمن معتادان گمنام شدم و با کمک خداوند و دوستان بهبودی زندگی جدیدی را شروع کردم. در حدود ۲۰ روز پاکی داشتم که راهنما گرفتم و با پیشنهاد او شروع به کارکرد قدم ها کردم ... ادامه مطلب