من درک می کنم,فقط برای امروز 29 فروردین,رها شدن از نقص,در برابر اعتیاد,اقرار به ناتوانی معتاد

من درک می کنم (فقط برای امروز 29 فروردین)

سرانجام همه چیز درست می شود، قدم هفتم پیشنهاد نمی دهد که خود ما کمبودهای خود را برطرف کنیم، بلکه از نیروی برتر خود می خواهیم  آنها را برطرف سازد، کانون توجه دعاهای ما شروع به تغییر می کند، با اقرار به ناتوانی خود در رفع نواقص، از نیروی برتر درخواست کردیم آنچه نمی توانیم برای خود انجام دهیم برای ما انجام دهد و منتظر ماندیم. ... ادامه مطلب