رنجش ها قاتل بهبودی هستند

من برای دومین بار نوشتن ترازنامه قدم چهارمم را تمام کرده ام. تفاوت بین ترازنامه اول و دوم من بسیار چشمگیر است. دربار دوم، من به بخش های عمیق تری رسیدم و رنجش هایی را کشف کردم که در بار اول حتی متوجه آنها هم نشده بودم، با این حال لیست رنجش هایم بطور قابل توجهی از بار اول کوتاه تر بود. قدمها مرا قادر کرده تا به این باور برسم که سلامت عقل می تواند به من باز گردد. با کار کردن روی رنجش هایم من از بار گذشته رها شده ام، باری که همیشه بر روی دوشم بود، از تو سپاس گزارم، انجمن معتادان گمنام ... ادامه مطلب