هزاران دلیل برای پاک ماندن

با توجه به اینها در قدم نهم از او جبران خسارت کردم، بهترین کاری که می توانستم انجام بدهم تا مسئولیت رفتار توهين آميز و غیر موجه ام در طول سال ها به عهده بگیرم، گریه کردیم و او من را بخشید ولی در مورد سهم خودش به خاطر آنچه بین ما گذشته بود چیزی نگفت و با روحیه قدم نه من هم چنین خواسته ای نداشتم !رابطه ما یک روالی پیدا کرد، یک رابطه نیمه وقت که در ساعت ۵ عصر تمام می شد، وقتی که او مصرف مواد و مشروب ش را شروع می کرد، یاد گرفتم که مقابل رفتار خصمانه نامزدش که در رابطه ما دخالت می کرد خوب و آرام باشم و توقع نداشته باشم که مادرم جلویش بایستد . ... ادامه مطلب