یادگیری از زنان دیگر

یکی از درسهایی که در برنامه بهبودی آموختم این بود که برای خودم حد و مرزی تعیین کنم و زنان جلسات NA به من کمک کردند تا بتوانم این کار را انجام دهم . من حتی وقتی برای کمک گرفتن به جلسات NA می رفتم، احساس می کردم که باز هم با روش های قبلی خود با دیگران رفتار می کنم ، من از ترس این که با بیان کردن احساسات ناخوش آیند و ناراحتی هایم، جذابیت خودم را در بین سایر اعضا برنامه از دست بدهم ، احساس ناراحتی کرده و در جلسات مشارکت نمی کردم!! ... ادامه مطلب