تجربه ای از قدم دوم

انجمن معتادان گمنام یک دستو رالعمل قدم به قدم به ما ارائه می دهد که با استفاده از آن یاد می گیریم، چطور قطع مصرف کنیم، تمایل به مصرف را از دست بدهیم و راه جدیدی برای زندگی پیدا کنیم، با وجودی که من برنامه را با شرایط خودم می خواستم، متوجه شدم که این رهنمودها ممکن است راه حلی را برای من مهیا کنند. ... ادامه مطلب