زمان بندی کامل

شغلم به من برگردانده شد و من خانه ای امن و پر از عشق داشتم، به غیر از چیزهایی که به عنوان هدایای بهبودی دریافت کرده بودم، از همه مهمتر این بود که من فهمیده بودم ارزش پاک ماندن را دارم. ... ادامه مطلب