جلسه NA داخل فرودگاه

در ادامه گفت هنوز وسوسه دارد و هر زمان که وسوسه می شود ، فورا بـه جلسه رفته و این در فرودگاه هم ، وسوسه به سراغش آمـده و نمی دانست چـه کار کند و حتی وسوسه اینکه به سمت مشروب فروشی برود را هم داشته است ، و گفت که ، چقدر برگزاری این جلسه توانسته است ، به او برای غلبه بر وسوسه اش کمک کند. ... ادامه مطلب