188 سال پاکی

برای این که ثابت کنیم ما می توانیم دوره اعتیاد خود را بشکنیم، پسر دوست من پاکی ۳۰ روزه خود را اعلام کرد و برادر او با ۴ / ۵ سال پاکی نیز به جلسه آمده بود، هر دو پسر از مادرشان برای کمک به روشن بینی سپاسگزاری و شکر گزاری کردند. ... ادامه مطلب