طاعون خفته ی اعتیاد

همان شب به جلسه رفتم و از حال و احساس خرابی که به خاطر ترس از عمل جراحی بینی ام داشتم ، داخل جلسه مشارکت کردم ، هیچ وقت در زمان مصرف و اعتیاد فعال ، شجاعت اینکه اقرار کنم ؛ از چیزی می ترسم را نداشتم ، آنشب بعد از مشارکت ام ، اعضای گروه مرا تشویق کردند و بعد از جلسه چند عضو با من مشارکت کردند . ... ادامه مطلب

اعتیاد فریاد بی صدا

اعتیاد فریاد بی صداست ، شخص درگیر با اعتیاد فعال ، نزد همگان اعتیادش نمایان است ، اما تصور می کند ، که هیچ کسی خبر ندارد و اعتیادش را انکار می کند ، تسلیم بخش اول بهبودی است ، وقتی قبول کردم که یک معتاد هستم و خودم را بعنوان یک معتاد در جلسات معرفی کردم ، یعنی تسلیم اصول برنامه شده ام و در مسیر بهبودی قرار گرفته ام . ... ادامه مطلب