دوازده مفهوم

به همین طریق ، اجزاء مختلف ساختار خدماتی ما ، هر یک به تنهائی نقش خاص خود را در طرح وسیع خدمات معتادان گمنام به عهده دارند و ایفا می کنند . هر یک از آن ها به جای این که وسیله و ابزاری برای خدمت باشند ، سعی کند که به عنوان یک نهاد دولتی و یا قدرتی عمل کند ، به رشته هائی که همگی ما را به هم پیوند می دهد آسیب خواهند رساند و تاثیرگذاری کلی و موفقیت انجمن ما را در پیشبرد هدف اصلی اش مورد تهدید قرار خواهد داد. فروتنی صفتی ویژه و ضروری در خدمت غیر حکومتی در معتادان گمنام است . ... ادامه مطلب