راهنما حامی همیشگی من

دیگر احساس می کردم که تنها نیستم ، راهنما حامی همیشگی من ، در کنارم بود ، حتی با هم شروع به مرور قدم های داوزده گانه ، معتادان گمنام کردیم ،هفته ها و ماه ها و سال ها گذشت ، زمانی که به خودم آمدم ، دیدم که ، من هم مدت چند سال است که توانستم پاک بمانم ، پس از چند سالی که در کنارم بود و به من کمک کرد، احساسات بدی به سراغم آمده بود و مرا اذیت می کرد. ... ادامه مطلب