دستت رو به من بده و بلند شو !

زندگی یکنواخت و کسل کننده من ، گویا پایانی نداشت و  چرخه ی باطل اعتیاد هر روز تکرار می شد ، هیچ کسی ، در این دنیا برای من باقی نمانده بود ، نه خانواده ای ، نه دوستی و نه هیچ کس دیگری ! دستت رو به من بده و بلند شو !,معتاد افراطی,اعتیاد چرخه ی باطل,چالش های اعتیاد,آثار مخرب اعتیادرویارویی با چالش های اعتیاد برایم بسیار سخت بود ، آثار مخرب اعتیاد و دردهای ناشی از عدم مصرف ، همه و همه کافی بود تا از نفس بیفتم . ... ادامه مطلب