طوفان تو فوق العاده ای

بهبودی اما مانند یک سیستم رادار است به من سیگنال می دهد که تغییر جهت دهم و بادبان را طوری تنظیم کنم که گرفتار آن طوفان آشنا نشوم ، چهره زشت اعتیاد هم تا زمانی که من پاک بمانم ، خود را پاک و تمیز نشان می دهد، من می توانم نقاط ورودی اعتیاد، تدابیر و راه های آن را، ببینم. ... ادامه مطلب