در خدمات NA تنها نیستید

اکنون 25 سال پاکی دارم  ، بعضی روزها به گروهی که 22 سال قبل تاسیس کردیم ، می روم ، اکنون آن گروه دارای تعداد زیادی عضو بهبودی می باشد ، سه نفر از اعضای خدمتگزاری که با هم ، این گروه را تاسیس کردیم ، دیگر بین ما نیستند ، اما راه و هدف شان ادامه دارد ، هدف کمک یک معتاد به معتاد دیگر و پیام رسانی به معتادانی که هنوز در عذابند . ... ادامه مطلب