در حال رشد

ما بسیار خوشبختیم که این برنامه را داریم. در گذشته تعداد بسیار کمی از مردم اعتیاد را به عنوان یک بیماری می شناختند و بهبودی، رؤیایی بیش نبود. زندگی بدون مواد مخدر مسئولانه و پر بارِ هزاران عضو ما، مؤثر بودن برنامه را به خوبی به تصویر می کشد. امروزه برای ما بهبودی یک واقعیت است. ... ادامه مطلب