در جمع بودم ، ولی تنها

در واقع در جمع بودم ، ولی تنها ، و همین امر باعث می شد تا از دسترسی به ابزار بهبودی بی نصیب بمانم !ابزاری های بهبودی مانند ، داشتن راهنما ، همراهی با دوستان بهبودی ، مشارکت در جلسات و تخلیه افکار مخرب بیماری اعتیاد که در ذهنم بود ، مرور قدم ها ، خدمت در انجمن ، مطالعه نشریات انجمن و .... ... ادامه مطلب