در آخر یک جلسه رفتم

در آخر، از طریق یکی از دوستان عزیزم پیام NA به من رسید. باور نمیکردم که یک معتاد توان پاک شدن و بهبود یافتن را داشته باشد چون من تمام راههای قطع مصرف را امتحان کرده بودم و هر بار نتیجه اش نا امیدی بود. به یک جلسه NA رفتم. نمیدانم که چه اتفاقی افتاد، اما آن شب یکی از زیباترین شبهای زندگیم بود. ... ادامه مطلب