ماهیت گمنامی

اگر علی رغم تلاش های مان مجبور شویم این کار را به تنهایی انجام دهیم، توجه دیگران را برروی خودمان منعطف می کنیم، زمانی که در نمایشگاه های سلامتی یا بهزیستی شرکت می کنیم و یا خود را به یک مرکز درمانی یا زندان معرفی نموده و یا حرفه ای های درگیر با ترک اعتیاد را ملاقات می کنیم، تمرکز ما باید بر روی NA باشد و نه بر روی معرف های انجمن با بیرون نگاه داشتن داستان های شخصی از معارفه های مان و انجام ندادن روابط عمومی به تنهایی، فرصت های کمتری را برای دیده شدن به عنوان یک شخص فراهم می نماییم. ... ادامه مطلب