صیادی به نام اعتیاد

احساس کردم می توانم در معتادان گمنام به آزادی از دام اعتیاد برسم و از آنجا بود که در جاده بهبودی قدم نهادم . به لطف معتادان گمنام ، امروز 15 سال و 3 ماه است که پاک شده ام ، دارای 10 رهجو و یک راهنما هستم ، طی این پانزده سال چند باری قدم ها را دریافت و انتقال داده ام و شناخت کافی نسبت به بیماری اعتیاد پیدا کرده ام ، امروز بعنوان رئیس یکی از بیمارستانها انتخاب شدم و مسئولیتی سنگین بر عهده من قرار داده شده است ، اگر معتادان گمنام نبود ، من هم وجود نداشتم ، خداوندا سپاسگزارت هستم که مرا با دنیای عظیم معتادان گمنام آشنا نمودی ، در آخر از شما بخاطر خواندن تجربه ام تشکر می نمایم . ... ادامه مطلب