از نومیدی تا اشتیاق,چراغ بهبودی,اقرار آغاز تغییر است,درک اتحاد در NA

از نومیدی تا اشتیاق

انکار این مسئله نوعی خود مشغولی است. هربار که تسلیم می شویم، دوباره در می یابیم نومیدی ای که ما را به زانو درآورده، باعث تقویت اشتیاقی خواهد شد که ما را به جلو می راند. زمانی که امید تبدیل به واقعیت می شود، زندگی مان تغییر می کند. تجربه ما ثابت می کند که ما باور داریم و این باور رشد می کند و تبدیل به ایمان می شود. زمانی که ایمان تبدیل به دانش و آگاهی شود، برنامه ای که زمانی برای انجامش دست به گریبان بودیم و مشکل داشتیم، تبدیل به جزئی از شخصیت ما می گردد. چیزی را که همیشه دنبالش بودیم را پیدا می کنیم: یعنی ارتباط با دیگران، ارتباط با نیروی برتر، ارتباط با دنیای اطراف مان و مهم تر و تعجب آور تر از همه ارتباط با خودمان. ... ادامه مطلب