فقط به جلسات برگرديد

با اعمال سازنده و خلاق من قادرم که درس ها و اصول NA را در تصميمات روزانه زندگی ام به کار گیرم. در همان کتاب، در صفحه ۱۴۲ آمده است: این عقیده که اگر معتاد شدی برای همیشه معتاد می مانی" دیگر نه مورد قبول جامعه و نه خود معتاد است، من در نهایت باور کردم که ما بهبود پیدا می کنیم " . ... ادامه مطلب