دیگر مجبور به مصرف نیستم

به من گفتند: مشارکت کن، من هم مشارکت کردم، با درد و ترس هایم گریه کردم. اعضا پس از جلسه مرا در آغوش گرفتند و به من خوش آمد گفته و می گفتند دیگر مجبور به مصرف نيستم و این که دیگر مجبور نیستیم تنها بمانیم و این که در امانم. ... ادامه مطلب