فوران ناگهانی نیروهای درون,سنت معتادان گمنام,لقب معتاد,درد مصرف مواد مخدر,رنج و عذاب اعتیاد

فوران ناگهانی نیروهای درون

خیلی خوشحالم که در حد توانایی ام، اصول روحانی برنامه را و هم چنین سنت های این انجمن را رعایت نموده ام. چند قدمی از قدم های دوازده گانه را تجربه کرده و به آنها عمل نموده ام. زندگی خانوادگی ام سروسامانی پیدا کرده و در محل اداره ام نیز چیزهای بسیاری آموخته ام. بسیاری از غیر ممکن ها در زندگی ام به «ممكن» تبدیل شده و مقداری از شخصیت گم شده ی خود را باز یافته ام. ... ادامه مطلب