بهبودی همه جا در دسترس است

از آنجایی که خداوند مرا دوست می داشت ، صحبت های آنشب او پیام عشق و امید NA را برای من به ارمغان آورد ، او هنگام خداحافظی تلفن یکی از اعضای معتادان گمنام در کشور ترکیه را به من داد و گفت ؛ هر موقع به کشور ترکیه رسیدی و بار ماشین ات را خالی کردی ، با او تماس بگیر و ماجرای تمایل ات برای قطع مصرف و شرکت در جلسات NA را برای او بازگو کن ! ... ادامه مطلب