کاهدون اعتیاد

زندگی ام ، دستخوش تغییرات زیادی شده است و دارای شغل ، همسر و فرزند شده ام و در انجمن نیز در حال خدمت می باشم ، عزت و احترام زیادی پیدا کرده ام ، دوستان نابودی را ترک کردم و به دوستان بهبودی پیوسته ام ، سرگذشتم را برای شما نوشتم ، بله شما که مثل من به کاهدون اعتیاد زده اید ! برای شما هم جاده بهبودی باز است ، شما هم می توانید به جلسات ما وصل شوید و مانند هزاران معتاد دیگر ، از اعتیاد فعال خود رهایی یابید . ... ادامه مطلب