دردهای فزاینده,ایمان به بهبودی,داستان بهبودی,ظهور بیماری اعتیاد

دردهای فزاینده

همه چیز امکان دارد، اما باید برای آن ریسک کنیم، و ممکن است بعضی مواقع هم شکست را تجرب نمائیم. حتی زمانی که با سر زمین می خوریم، باید دوباره بلند شویم و به جل حرکت کنیم، این نیز قسمتی از سفر است. ترس ما از حقیقت کمتر و کمتر می شود. اما با ایستادن، راکد بودن و اینکه صبر کنیم تا بهبودی برای مان پیش بیاید بجایی نخواهیم رسید. ما باید یاد بگیریم، رشد کنیم، ببخشیم، خلق کنیم و باز هم در جلسات شرکت کنیم . ... ادامه مطلب