از تاریکی اعتیاد تا روشنایی بهبودی

یاد گرفتم دیگر به افکار پوسیده ام اتکا نکنم و از دیگران مشورت بگیرم و در امور زندگی سهم خودم را انجام دهم و الباقی را بخدا بسپارم ، خداوندی مهربان که دست مرا گرفته بود و از تاریکی اعتیاد به روشنایی بهبودی آورده بود. ... ادامه مطلب