نور امید در تاریکی مطلق

معتادان گمنام مانند نور امید در تاریکی مطلق بر زندگی من تابید و آن را روشن نمود ، با شنیدن مشارکت های اعضا ، در جلسات بهبودی متوجه شدم ، اگر من هم به زندگی طبق روال قبل از ورودم به معتادان گمنام ، ادامه می دادم ، اجبار به مصرف پیدا می کردم و همه چیزم را از دست می دادم ، خداوند را سپاس می گویم که مرا در بهترین زمان به معتادان گمنام متصل نمود. ... ادامه مطلب