جا افتادن در انجمن,معتاد بودن,تباهی های اعتیاد,خفت های دوران مصرف,داغ اعتياد فعال

جا افتادن در انجمن

در مشارکت بعضی ها می شنیدم که ۳۰ سال تزریقی بوده اند و تازه بعد از آن ده سال هم متادون مصرف می کرده اند. خب من هیچ وقت هروئین مصرف نکرده بودم و این بود که کم کم از خیلی از اعضا دوری کردم .می شنیدم که بعضی ها می گویید: امین آن قدر مواد نفله کردم به تو به عمرت ندیده ای و به این فکر افتادم که شاید بهتر است بروم و تا به کارتن خوابی نیفتاده ام و همه چیزم را از دست دادیم، به NA برنگردم .مثلا بیست سال بعد . ... ادامه مطلب