شدت بیماری اعتیاد

در انتهای این تجربه را برای شما هنمدرد معتاد نوشتم ، تا بدانید که شدت بیماری اعتیاد ، به مقطع پاکی نگاه نمی کند و وقتی اصول انجمن را جدی نگیرید ، مانند من با مشکل لغزش روبرو خواهید شد ، از خداوند متعال می خواهم ، هیچ کدام از اعضای انجمن ، لغزش نکنند و مادام العمر پاکی را تجربه نمایند . ... ادامه مطلب