اعتیاد و معتاد

باعشق بدون مرز و عشق بلاعوض اعضای انجمن معتادان گمنام مواجه شدم و دیدم مثل من و داستان من زیاد هستند ،فهمیدم با عشقی که دیگران به من نثار می کنند و مرا فقط بخاطر خودم و بقایی خودم دوست دارند نه چیزی دیگری ،ترس هایم ریخت و با بیماری خودم آشنا شدم و فهمیدم امروز دیگر ضروری نیست مواد مصرف کنم ، زنده شدن و تولد دوباره ام، بازگشت دوباره من به آغوش خانواده م و خوشحالی من و عشق و امید و آزادی من از اسارت مواد مخدر و اعتیاد فعال من ،  فقط از طریق انجمن معتادان گمنام ممکن است و یاد گرفتم همینطور که به من خدمت کردن، باید من هم خدمت کنم و خدمتگذار باشم . ... ادامه مطلب