ابتدا تسلیم سپس شکوه بهبودی

امروز بهترین سرویس را به فرزندم می دهم تا تلخی دوران اعتیاد فعال ام و بی توجهی هایم نسبت به او را جبران کنم !امروز عشقی که در معتادان گمنام گرفتم ، در زندگی ام جاری می کنم و در خانواده ام دارای احترام هستم ، امروز شکوه بهبودی را با تمام وجودم احساس می کنم ! ... ادامه مطلب

نجات از اعتیاد در دوران سربازی

کم کم آثار خماری اعتیاد در من پدیدار شد ، آثاری چون دل درد ، خمیازه ، درد دست و پا و ... ،خود را به قسمت درمانگاه پادگان معرفی کردم ، در آنجا پزشکی وجود داشت که دوران سربازی اش را در درمانگاه پادگان سپری می کرد ، شاید باورتان نشود که به خواست خداوند آن پزشک یک انجمنی بود ، بعد از اینکه او مرا معاینه کرد ، گفت شما معتاد هستید  و دارای بیماری اعتیاد ! ... ادامه مطلب