واژه معتاد

غافل از این بودم که ریشه اعتیاد در وجودم نهفته است و مانند غولی خفته در حال بیدار شدن و پر و بال گرفتن است ، اوایل هفته ای یکبار مصرف می کردم و بعد طی مدت کوتاهی همین طور روزهای هفته پر شد و یک آن بخودم آمدم و دیدم هفت روز هفته در حال مصرف کردن بودم. ... ادامه مطلب