خیزش آگاهی,پیاده رو معتادان گمنام,صحبت های بهبودی,وسوسه سمج,ناکامی لغزش

خیزش آگاهی

از محل جشن زدم بیرون، کنار پیاده رو قدم می زدم که دیدم مرتضی پشت سرم آمد بیرون. کمی باهم حرف زدیم حرف های مرتضی محرک و موجب انگیزه مجددم بود قدم زنان در حالی که به صحبت هایش گوش می دادم به پارکی رسیدیم که بچه های انجمن بعد از جلسه جمع می شدند. از بیماری ام آگاهی های جدیدی می یافتم. ... ادامه مطلب