پیک فاجعه,احساس تعلق معتاد,خوش آمدگو انجمن,معتاد تایید طلب,افراد دارای وسوسه

پیک فاجعه

بعد از مدتی پاکی احساس می کنم همیشه یک نفر قبل از خوش آمدگو جلوی انجمن ایستاده و سعی می کند با روشهای مختلف از ورود افراد به انجمن جلوگیری کند. او کسی نیست جز بیماری اعتیاد که در قالب افکار معتاد گونه با هر فردی به زبان خاص خودش صحبت می کند. ابزارهای گوناگونی برای تازه وارد، پاکی بالا، افراد مردد و افراد دارای وسوسه ،تأیید طلب ،خود محور و... در اختیار دارد. پ ... ادامه مطلب