همراهان من در NA

دو دوره در حبس بودم و تصمیمی برای پاک شدن نداشتم ، تا اینکه با چند محکومیت به خاطر خوراک دادن به اعتيادم به حبس ابد محکوم شدم، زندگی پشت دیوار ها خیلی چالش برانگیز است، اما با وجود همه آنها، یک بهبودی مستحکم پیدا کرده و ساختم اش . ... ادامه مطلب